O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany: 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1” nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20

oraz

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2” nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2023 r. na terenie:

  • Miasta Białystok
  • Powiatu Białostockiego
  • Powiatu Sokólskiego 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

  • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
  • Szkolenia i Kursy językowe
  • Studia podyplomowe
  • Kursy Kompetencji Ogólnych

Do kogo skierowany jest Projekt:

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego.

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
  • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
  • Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym

Do kogo skierowany jest Projekt:

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Harmonogram działań:

01.09.2020- 28.02.2023

Projekt grantowy tzw. „Bon na szkolenie” obejmuje:

– wdrożenie Portalu Kariery

– doradztwo edukacyjno-zawodowe

– dystrybucja bonów szkoleniowych

Warunkiem udziału w Projekcie jest:

1. rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.eu

2. rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Lider Projektu

Partner Projektu

Całkowita wartość projektu – 33 376 945,80 PLN

100%

 

Zapoznaj się z dokumentacją projektu

Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły, do wyczerpania przewidzianej w projekcie kwoty dofinansowania bonów na szkolenie

Witryna zaprojektowana przez: Agencję SEO Pozycjonowanie Stron Olsztyn Seo-Local
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję